قوانین ازدواج

قوانین ازدواج

آشنایی با قانون به شما کمک می کند ، موقعیت فردی و اجتماعی خود را بهتر بشناسید و در صورت نیاز ، با آگاهی به حقوق خود و استناد به قوانین ، مشکلات را از پیش پا بردارید . به همین لحاظ پاره ای از قوانین مربوط به ازدواج ، فراهم آمده و اصطلاحات حقوقی آن بر اساس کتاب ترمینولوژی حقوق ، تألیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی شرح داده شده است . باشد که در جهت خیر مفید اُفتد .

 • ماده 1062 : نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید .
 • ماده 1063 : ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
 • ماده 1064 : عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد .
 • ماده 1065 : توالی عُرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است .
 • ماده 1066 : هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند ، عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود ؛ مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد .
 • ماده 1067 : تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد ، شرط صحت نکاح است .
 • ماده 1068 : تعلیق در عقد موجب بطلان است .
 • ماده 1069 : شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است . ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است ، مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد .
 • ماده 1070 : رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است ، مگر اینکه اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد .
 • ماده 1071 : هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد .
 • ماده 1072 : در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود ، وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند . مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد .
 • ماده 1073 : اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند ، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود .
 • ماده 1074 : حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد .
 • ماده 1078 : هر چیزی را که مالکیت داشته و قابل تملک نیز باشد ، میتوان مهر قرار داد .
 • ماده 1079 : مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود ، معلوم باشد .
 • ماده 1080 : تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .
 • ماده 1081 : اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه ی مهر در مدت معین ، نکاح باطل خواهد بود ، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .
 • ماده 1082 : به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .
 • ماده 1083 : برای تأدیه ی تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد .
 • ماده 1084 : هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم ، معیوب و یا تلف شود ، شوهر ضامن عیب و تلف است .
 • ماده 1085 : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، منوط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .
 • ماده 1086 : اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود ، نمی تواند از حکم ماده ی قبل استفاده کند . معذالک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد .
 • ماده 1087 : اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد ، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .
 • ماده 1088 : در مورد ماده ی قبل ، اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست .
 • ماده 1089 : ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود . در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند .
 • ماده 1090 : اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود ، زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید .
 • ماده 1091 : برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .
 • ماده 1092 : هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق نصف مهر خواهد شد و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً و یا قیمتاً استرداد کند .
 • ماده 1093 : هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود .
 • ماده 1094 : برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود .
 • ماده 1102 : همینکه نکاح به طور صحت واقع شد ، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود .
 • ماده 1103 : زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند .
 • ماده 1104 : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت(یکدیگر را یاری کردن) نمایند .
 • ماده 1105 : در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است .
 • ماده 1106 : در عقد دایم نفقه زن به عهده ی شوهر است .
 • ماده 1107 : نفقه عبارت از مسکن و البسه و غذا اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء .
 • ماده 1108 : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ، مستحق نفقه نخواهد بود .
 • ماده 1111 : زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند . در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .
 • ماده 1114 : زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید . مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد .
 • ماده 1115 : اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد ، زن میتواند مسکن علیحده(جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه مزبور ، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود .
 • ماده 1116 : در مورد ماده ی فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین تعیین می شود و در صورت عدم تراضی ، محکمه با جلب نظر اقربای(خوشایند) نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد .
 • ماده 1117 : شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند .
 • ماده 1118 : زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند .
 • ماده 1119 : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند . مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .