تالار بهار

تالار بهار

نام مدیریت : جناب آقای لطیفی.
شماره تماس : ندارد.
شماره همراه 09353013281 و 09133013281. 
آدرس : اصفهان خیابان جی ، فلکه خوراسگان ، خیابان سلمان ، ادامه ی کانال پل اول ، جنب جایگاه گاز، تالار بهار.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.