دی جی علی

نام مدیریت : جناب آقای جعفری.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان، دی جی علی.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.