سالن زیبایی آی تک

نام مدیریت : سرکار خانم صالحی.  
شماره تماس : 36810669-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان سالن زیبایی آی تک.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.