شیرینی فروشی سادات

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 37387061-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، رهنان ، خیابان کهندژ ، بلوار امام رضا ، خیابان شهدا،شیرینی فروشی سادات.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.