شیرینی فروشی سروش

نام مدیریت : جناب آقای رضا یزدیان.
شماره تماس : 32250768-031. 
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان سروش، شیرینی فروشی سروش.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.