شیرینی فروشی سکه

نام مدیریت : نامشخص. 
شماره تماس : 3310375-031.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان امام خمینی، شیرینی فروشی سکه
وب سایت : نامشخص.
ایمیل : نامشخص.