شیرینی فروشی عدالت

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 33363760-031.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان کاشانی ، مقابل اتحادیه گز و شیرینی، شیرینی فروشی عدالت.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.