شیرینی فروشی غدیر

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 5579955-0313.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ،میدان لاله ، جنب دوطفلان، شیرینی فروشی غدیر.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.