شیرینی فروشی قائم

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 34454934-031. 
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان کاوه ، خیابان پانزده خرداد، شیرینی فروشی قائم.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.