شیرینی فروشی نیلوفر

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 33318666-031.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ،خیابان شریف ، رهنان ، جنب پزش ماکارون، شیرینی فروشی نیلوفر.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.