شیرینی فروشی کاظمین

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 34457597-031. 
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان ابن سینا ، جنب حسینیه نجفیها، شیرینی فروشی کاظمین.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.