مزون عروس انوشه

نام مدیریت : سرکار خانم درخشان.
شماره تماس : 36284890-031.
شماره همراه : 09132155035.
آدرس : اصفهان توحید میانی رو به روی داروخانه منوچهری مجتمع پاسارگاد طبقه اول، مزون عروس انوشه.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.