گل فروشی فرید

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 03133367076.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس اصفهان.خیابان رباط2.ابتدای خیابان باهنر، گل فروشی فرید.
وب سایت : نامشخص.
ایمیل : نامشخص.