بادا بادا مبارک ، بُدو یَرهِ بِرِم عَروسی !

بادا بادا مبارک ، بُدو یَرهِ بِرِم عَروسی !

یَک بُزُرگی گُفتِه : “سالای عُمرِ یَک مِشَدی بِه اَندِزه عَروسیاییه که رِفتِه”. یَنی یَک مِشَدی اَصیل هَر چی عَروسیایِ بیشتَری رِفته بِشه عٌمرِش دِرازتَر مِره . بِرِیِکه عَروسی یُ چِراغونُ شاباشُ شامُ باقی چیزا ، هَم اختِصادِش رِ شوکوفا مُکُنِه ، هَم چِغَلیِ روحش رِ از بین مُبُرِه ، هَمَم اِنِرجیِ مورد نیاز جِسمِش رِ جور مُکُنِه . بِرِیِ هَمیَم هَستِگ که وَختی مِشَدیا مِشنُفَن یَک جا دِرَن مِگَن : ” عَروس چِقذُر قِشَنگِه ، ایشالان مُبارَکِش بِشِه ، داماد خوش آبُ رَنگِه ، ایشالان مُبارَکِش بِشِه ” ، جینگی مِگَن : ” بادا بادا مبارک ، بُدو یَرهِ بِرِم عَروسی”! کارَم نِدِرَن کِه اَصَن عَروسی دَوَت هَستَن یا نیستَن یا خانوادِگی دَوَتَن یا با عَیال ، هَرجور کِه بِشِه اینا با ایلُ قبیلَشا مِپَرَن تو ماشینُ گَلِّه گی مِرَن به عَروسی . مجلس عَروسی که یَک مِشَدی مِرِه بر سه اَصل اُستُوارِه : شاباش ، شام ، عروس کِشون .

شاباش : یَک مِشَدی اصیل رِ تو عَروسی هَر چی یَخَنُ و لِنگُ پاچَش رِ بِکِشیُ روی زِمین کِشالِش بیدی کِه وَخِزِ بِرِقصه وَلی وازَم عِینِ قوربَغه به صَندَلیش مِچِسبه یُ وَرنِمِخِزِه ولی اگِه هَم یَک نِفَر از قومای عَروس یا داماد او وِسَط دَستِش بِرِه به جیبِ تُنبونشُ یَک هِزاری شاباش بِدِه ، مِشَدیه عَینِ کَلپِسِه مِپِرِه وَسَطُ دولَخ مُکُنِه یُ بِرِیکه به اویَم شاباش بِدَن ، ایقذَر پال پالَک مِزِنِه یُ مُجُلِ یُ مِرِقصِه یُ کَمَرِشِ تاب مِدِه که زِمین زیر پاش سولاخ مِرِه .

شام : یَک مِشَدیِ اصیل موقِه شام عَروسی عَین وَختایی کِه مِخِه شُلِه مُفتِه بُخُره مِزِنِه دَندِه کُمَک!!! یَنی تِسمه تُنبونِش رِ شُل مُکُنِه یُ یَک نِفَسِ عَمیق میکیشه تا مِعده کُمَکیش واز بِرِ یُ بِتِنِه چار بِرابَرِ اَندِزِه استاندارد مِعدَش غِذا توش لوکَّه کُنِه . توی چِراغونای شیکان پیکانِ مَکُش مَرگِ مایِ بالا شَهریَم که مِنوی واز دِرَن و هَمِه غِذاها رو میزا تارت و پارتِ ، تو دوریِ غِذاش اَندِزِه کوهان شُتُر غِذا لوکَّه مُکُنِه یُ از تَرسِ ایکِه نَکِنِه چیزی رِ وَر نِدِرِه یُ باقیه وَردِرَنُ به او نَرِسه ، جِلِه یُ کِرِم کارامِلُ نوشابه یُ سالات رِ میریزِه رو هَم پُلومُرغُ باقلی پلو یُ هَمِه رِ با هَم شور مِدِه . تازه وازَم وَختی اَز عَروسی می یِه بیرون ، عَروس داماد رِ فُحش مِدِه کِه بِرِیِ چی تو غِذاهاشا شُلِه نِدِشتَن!!!

عروس کِشون : مِگَن اَگِر یَکدِنِه گُلِ خُردو به نوکِ آنتِنِ یَک ماشین عَروسِ بوگاتی کِه دِرِه با سُرعَتِ چارصَد کیلومتر تو یَک جاده مُگازِه یُ مِرِه ، دِلَنگون بِشِه ، یَک مِشَدیِ اصیل با یَک موتورِ سی جی 125 خودِش رِ بِزِش مِرسِنِه یُ او گُل رِ مِکِنِه!!! غیرِ کِندَنِ گُلای رو ماشین عَروسُ بَند آوردنِ خیابونُ بوق بوق کِردَنِ ساعتِ دُوازدَیِ شَب ، کَل کَل کِردَن موقِه رارَندِگی یُ چینگ چینگ کِردَنِ رارَنده ها با همُ کِلِه وَنگ رِفتَنِشا یُ توخ توخ کِردَنِ ماشینُ موتور هَمدِگِه یَم از لِذَّتایِ مَقبول عَروس کِشونِ مِشَدیایِ . خُلصَه ای که به قولِ عَروسِ شاعِرایِ مِشَدی : ” تا عَروسی هَستِگ ، زِندِگی بایِست کِرد ” !!!

منبع : نشریه طنز ستون آزاد .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .