باغ تالار تایماز

نام مدیریت : جناب آقای علی اکبری.
شماره تماس : ۳_۳۶۳۱۶۸۳۱_۰۲۶.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : کرج محمدشهر،انتهای بلوارگلستانک،تقاطع آسایشگاه کهریزک،خیابان صاحب الزمان،کوچه سلمان فارسی2 باغ تالار تایماز.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.