شیرینی فرشته

مدیریت : شیرینی خانگی فرشته.

شماره همراه مدیریت : نامشخص.

آدرس : بولوار ملک آباد – خیابان قدس – نبش قدس 8 – شیرینی فرشته.

شماره تماس : 37626400.