تاریخچه و شرح آزمون :

این آزمون توسط اولسون ، فورنیر و دراکمن در سال 1989ساخته شده و برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه ی قوت و پربارسازی رابطه ی زناشویی بکار می رود . اولسون از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده است و معتقد است که این مقیاس به تغییراتی که در طول دوره ی حیات آدمی رخ میدهد مربوط می شود و لذا به تغییراتی که در خانواده بوجود می آید حساس است . هر یک از موضوعات این پرسشنامه در ارتباط با یکی از زمینه های مهم است . ارزیابی این زمینه ها در درون یک رابطه زناشویی می تواند مشکلات بالقوه ی زوج ها را مشخص نماید . این ابزار همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تشخیص برای زوج هایی که در جستجوی مشاوره ی زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشویی شان هستند ، استفاده شود . به علاوه این پرسشنامه یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای بررسی رضایتمندی زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است ، فرم کوتاه پرسشنامه رضایتمندی زناشوییEnrich   از 47 سوال بسته و12 مقیاس تشکیل شده است که شامل موارد زیر می باشد . پاسخ قراردادی در این مقیاس تمایل شخص برای پاسخ متعارف به سوالات پرسشنامه را اندازه گیری می کند و مقیاس رضایت و انطباق را نیز با 10 جنبه ی رابطه ی زناشویی که در زیر آمده است اندازه گیری می کند .

موضوعات شخصیتی : این مقیاس درک شخص را از همسرش با توجه به رفتار ، ویژگی ها و سطح رضایت یا عدمرضایت که مربوط به موضوعات زناشویی شود ارزیابی می کند .

ارتباط زناشویی : این مقیاس به احساسات ، اعتقادات و نگرشهای شخصی زوجین نسبت به نقش ارتباط در تداوم روابط زناشویی مربوط می شود .

حل تعارض : این مقیاس احساسات ، اعتقادات و نگرشهای شخصی همسر را در بوجود آوردن یا حل تعارض ارزیابی می کند ، و از این جهت موضوعات بر روی روش هایی برای خاتمه دادن به بحث تمرکز دارند .

نظارت مالی : این مقیاس روی علایق و نگرشهای مربوط به روش های اقتصادی و مسائلی که در روابط زن وشوهر اداره می شوند تمرکز دارد .

فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت : این مقیاس ترجیحات شخصی هر زوج را برای گذراندن اوقات فراغت ارزیابی می کند .

روابط جنسی : این طبقه از مقیاس ها احساسات و نگرانی های شخصی را درباره ی روابط جنسی و عاطفی با همسر ارزیابی میکند .

ازدواج و فرزندآوری : این مقیاس نگرش ها واحساسات شخصی زوجین را درباره ی داشتن فرزند و توافق روی تعداد فرزندان ارزیابی می کند .

بستگان ودوستان : این مقیاس به ارزیابی احساسات و علایق مربوط به روابط با خویشان ، اقوام و دوستان همسر می پردازد .

نقش های مربوط به برابری زن ومرد : این مقیاس نگرش ها ، احساسات و اعتقادات شخصی را درباره ی نقش های مختلف زناشویی ارزیابی می کند .

جهت گیری عقیدتی : این مقیاس نگرش ها ، احساسات و علایق شخصی را درباره ی اعتقادات مذهبی و اعمال آن در زندگی زناشویی ارزیابی می کند .

توجه داشته باشید که هر جمله را به دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را برحسب گزینه های موجود علامت بزنید . جواب صحیح یا غلط وجود ندارد لذا سعی کنید حتی الامکان از پاسخ به مورد ، نه موافق و نه مخالف خودداری کنید و تنها زمانی این مورد را علامت بزنید که در موافق و یا مخالف بودن خود نسبت به یک مورد کاملاً شک و تردید داشته باشید .

منبع :  نظریه ها و کاربر آزمون های روانشناختی و شخصیت . گردآوری و تألیف دکتر رمضان حسن زاده/سمیرا فرزان/عزیز خادم لو .

شروع آزمون