تفسیر نتیجه آزمون :

در این پرسشنامه ، پاسخ به سؤالات به صورت طیف لیکرت 5 درجه ای ، از کاملاً موافقم با نمره 5 تا کاملاً مخالفم با نمره 1 است ، کمترین نمره 47 و بیشترین نمره 235 است و لذا افرادی که نمرات آنها زیر 150 است دارای میزانی از ناسازگاری زناشویی هستند که این نارضایتی یا بعبارتی ناسازگاری با نزدیک شدن نمرات آزمون این افراد به کمترین نمره ، بیشتر می شود و افرادی که نمرات آنها بالای 150 است دارای میزانی از سازگاری زناشویی می باشند که این رضایتمندی یا بعبارتی سازگاری نیز با نزدیک شدن نمرات آن ها به بالاترین نمره بیشتر شده و به حداکثر خود می رسد .

برای محاسبه ی نمرات مربوط به هر مقیاس باید توجه داشته باشید که نمرات مربوط به پرسش های 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 30 ، 31 ، 32 ، 35 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 45 ، 46 و 47 به صورت معکوس محاسبه می شود ، به این ترتیب که نمره 5 برای کاملاً مخالفم و نمره 1 برای کاملاً موافقم در نظر گرفته می شود و نیز باید بدانید پرسش های مربوط به هر یک از مقیاس های فرعی به این شرح است ،  مقیاس موضوعات شخصیتی شامل پرسش های 2 ، 3 ، 4 ، 12 ، 22 و 40 ، مقیاس ارتباط زناشویی شامل پرسش های 1 ، 6 ، 13 ، 23 ، 32 و 41 ، مقیاس حل تعارض شامل پرسش های 7 ، 14 ، 23 ، 33 و 42 ، مقیاس مدیریت مالی شامل پرسش های 8 ، 15 ، 16 ، 25 و 34 ، مقیاس فعالیت های اوقات فراغت شامل پرسش های 9 ، 17 ، 26 ، 35 و 43 ، مقیاس روابط جنسی شامل پرسش های 10 ، 18 ، 27 ، 36 و 44 ، مقیاس ازدواج و فرزندان شامل پرسش های 11 ، 19 ، 28 ، 37 و 45 ، مقیاس خانواده و دوستان شامل پرسش های 20 ، 29 ، 31 ، 38 و 46 و مقیاس جهت گیری مذهبی شامل پرسش های 5 ، 21 ، 30 ، 39 ، 47 هستند . به این ترتیب برای به دست آوردن نمرات هر زیر مقیاس ،  نخست مجموع نمرات را برای هر یک از مقیاس های فرعی به صورت جداگانه محاسبه کنید و سپس مجموع نمره هر مقیاس را به عدد 5 تقسیم کنید . عدد به دست آمده را گرد کنید و سپس وضعیت سازگاری زناشویی در هر مقیاس را به این صورت تفسیر کنید که نمره 1 نشانگر نارضایتی شدید ، نمره 2 نشانگر نارضایتی ، نمره 3 نشانگر رضایت متوسط ، نمراه 4 نشانگر رضایت زیاد و نمره 5 نشانگر رضایت فوق العاده خواهد بود .

برای انسان های بزرگ هیچ شکستی وجود ندارد ، زیرا آن ها معتقدند ، یا راهی خواهند یافت ، یا راهی خواهند ساخت .