09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب آداب و رسوم ازدواج در عشایر خوزستان

مراسم ازدواج در عشایر عرب خوزستان

مراسم ازدواج در عشایر عرب خوزستان

خواستگاری : در عشایر عرب معمولا رسم این است که پدر پسر با یکی از بستگان او جهت خواستگاری نزد خانواده دختر می رود و موضوع را توسط یکی از همراهان که معمولا از اشراف و مشاهیر است مطرح می نمایند اما از آنجا که دختران از کودکی و هنگام تولد و بریدن ناف برای کودکی از پسران فامیل نشان می شوند ، گاهی در صورت پیش قدم نشدن پدر پسر ، پدر دختر یا ولی دیگر او موضوع ازدواج را مطرح می کند و با پدر پسر ...

ادامه مطلب