09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب آرمان گراها

آشنایی با آرمان گراها (تکنیک های شخصیت خوانی)

آشنایی با آرمان گراها (تکنیک های شخصیت خوانی)

آشنایی با آرمان گراها (چهار تیپNF) : کسانی که دارای مشرب آرمان گرایی هستند به منحصر بودن و بکر بودن توجه فراوان دارند و می خواهند معنای درونی تجارب زندگی خود را درک کنند . توصیه هایی درباره برقراری ارتباط : همچون ادراکی ها ، آرمان گراها شمی بودن را به حسی بودن ترجیح می دهند ، اما از آنجایی که آنها احساسی هستند با توجه به ارزشهای شخصی خود تصمیم گیری می کنند . بعضی درون گرا و جمعی ...

ادامه مطلب