09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب آشنایی با تجربه کننده ها

آشنایی با تجربه کننده ها (تکنیک های شخصیت خوانی)

آشنایی با تجربه کننده ها (تکنیک های شخصیت خوانی)

آشنایی با تجربه کننده ها(چهار تیپSP) : برای هیجان ، تفریح و آزادی ، واکنش به انواع ماجراهای زندگی و فرصت تجربه کردن احساس های فیزیکی فعالیتای مطلوب خود ارزش قایل هستند . توصیه های درباره برقراری ارتباط : بعضی از تجربه کننده ها مانند سنتی ها فکری هستند ، بعضی احساسی ، بعضی برون گرا و جمعی هم درون گرا هستند . راهنمایی های عمومی برای برقراری ارتباط با تجربه کننده ها : ...

ادامه مطلب