09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب آگاهی و بیداری

پنج خان ازدواج

پنج خان ازدواج

به طور طبیعی زنان و مردان بسیار متفاوت هستند ؛ گویی که هر کدام از سیاره ی جداگانه ای آمده اند ، پس چگونه می توانند شادمانه در کنار یکدیگر زندگی کنند ؟! آیا یک زوج می توانند خیلی با هم صمیمی باشند ؟ آیا این صمیمیت می تواند باعث جدایی زوج ها شود ؟ شواهد علمی جدید نشان می دهد که این اتفاق ممکن است بیافتد اگر زوج ها مراحل تغییر در ازدواج را درک نکنند ، جدایی بوجود می آید . علاوه بر این می توان ...

ادامه مطلب