09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب آیاق آلماق

مراسم عروسی در میان عشایر ترکمن

مراسم عروسی در میان عشایر ترکمن

خواستگاری : ترکمن ها هنگامی که دختری را برای پسر خود انتخاب می کنند ، سه چهار زن از بستگان پسر چند گرده نان بزرگ را در سفره ای می گذارند و به خانه پدر دختر می روند . پس از سلام و احوال پرسی و نوشیدن چای ، یکی از زنان سفره نان را باز می کند و نان ها را میان حاضران تقسیم کرده و همان روز خانواده دختر گوسفندی را ذبح می کنند و با مقداری از گوشت آن ، غذایی مانند آبگوشت به اسم "باتومه" می پزند و ...

ادامه مطلب