09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب احساسات عاشقانه

چرا مردان به رابطه جنسی نیاز دارند ؟

چرا مردان به رابطه جنسی نیاز دارند ؟

مردها برای زنده نگه داشتن احساساتشان به رابطه جنسی نیاز دارند . در طی هزاران سال مردان یاد گرفته اند که کار اصلی آنها محافظت و تامین نیازهای خانواده باشد . آنان آموخته اند که این وظایف را به قیمت مسدود و سرکوب کردن احساسات ، عواطف و هیجاناتشان انجام دهند . در مقام مقایسه از همان ابتدا رسیدگی به کارها و انجام وظایف محوله نسبت به احساسات ، از اهمیت بیشتری برای آنان برخوردار بوده . غالبا ...

ادامه مطلب