09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب احساسی درون گرا

آشنایی با تجربه کننده ها (تکنیک های شخصیت خوانی)

آشنایی با تجربه کننده ها (تکنیک های شخصیت خوانی)

آشنایی با تجربه کننده ها(چهار تیپSP) : برای هیجان ، تفریح و آزادی ، واکنش به انواع ماجراهای زندگی و فرصت تجربه کردن احساس های فیزیکی فعالیتای مطلوب خود ارزش قایل هستند . توصیه های درباره برقراری ارتباط : بعضی از تجربه کننده ها مانند سنتی ها فکری هستند ، بعضی احساسی ، بعضی برون گرا و جمعی هم درون گرا هستند . راهنمایی های عمومی برای برقراری ارتباط با تجربه کننده ها : ...

ادامه مطلب
تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط موثر(قسمت ششم)

تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط موثر(قسمت ششم)

اشخاص معمولاً به یک یا دو طریق ادراک می کنند و بعبارتی دیگر اطلاعات لازم را به دست می آورند . از طریق حس یا از طریق شمی ، حسی ها به واقعیت ها و چیزهای خاص توجه دارند . شمی ها به امکانات و احتمالات و کاربردها می اندیشند . مردم به دو طریق قضاوت و داوری می کنند یا تصمیم می گیرند با فکری بودن از تحلیل های منطقی و یا غیر شخصی استفاده می کنند و یا با احساسی بودن به ارزشهای شخصی خود متکی هستند . مفید ...

ادامه مطلب
تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط موثر(قسمت پنجم)

تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط موثر(قسمت پنجم)

استفاده از سیستم شخصیت خوانی : سیستم شخصیت خوانی بر حول سه رکن شکل می گیرد . ترجیحات شخصی ، مشرب و انگاره برون ریزی یا درون ریزی احساس . این سه رکن مهم ترین سر نخ هایی هستند که می توانید از آنها استفاده کنید . به خاطر داشته باشید که همیشه مهم است که هدف نهایی را ، در رسیدن به احاطه بر سیستم شخصیت خوانی سریع در نظر داشته باشید . هدف این است که بتوانید با هر کس که تماس برقرار می کنید ، ارتباط ...

ادامه مطلب
تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط مؤثر(قسمت چهارم)

تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط مؤثر(قسمت چهارم)

چهار طبیعت متفاوت انسان : ترجیحات تیپی افراد سر نخ های مفیدی برای شناسایی اشخاص به دست می دهد ، اما به همان اندازه که هر ترجیح اهمیت دارد ، ما معتقدیم که یک ترکیب مهم ، ترجیحات ناشی از هسته تیپ شخص است . اسم این را مشرب یا خلق و خوی می گذاریم ، که ارزشهای کلیدی و انگیزه های شخصی را مشخص می سازد . آشنایی با این مشرب به دو طریق سودمند است ، نخست آن که درک شما را از رفتار و تیپ افزایش می دهد و ...

ادامه مطلب