09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب احساس گناه

زنان چگونه عاشق توانایی های مردان می شوند ؟

زنان چگونه عاشق توانایی های مردان می شوند ؟

در این بخش به بررسی این موضوع می پردازیم که چه دلیلی دارد که زنان عاشق توانایی بالقوه یک مرد می شوند ... ما خودمان را درگیر کمک به دیگری می کنیم چون می خواهیم از رو به رو شدن به سرنوشت مان طفره برویم . با صبر و حوصله داشتن در عشق و محبت مان به دیگری می خواهیم که احساس خوب بودن و آرامش کنیم . ما عاشق سرزنش کردن خودمان هستیم و هرگاه مرد زندگی مان آنطور که از نظر ما می بایست می شد ، خودمان ...

ادامه مطلب