09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اختلاف زناشویی

هشت قاعده مذاکره موفق

هشت قاعده مذاکره موفق

مذاکره موفقیت آمیز دارای قواعدی است که بدون رعایت کردن و در نظر گرفتن این نکات و قواعد شما نمی توانید به نتیجه دلخواه دست یابید . یک مذاکره موفق حداقل باید هشت قاعده داشته باشد که آگاهی از آن می تواند به مدیریت موثر تعارضات همسران بینجامد . بدانید تعارض امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است . با اختلاف زناشویی دنیا به پایان نمی رسد و خورشید به جای مشرق از مغرب طلوع نمی کند . اختلاف در زندگی ...

ادامه مطلب