09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ارتباط با خواهر شوهر

ارتباط با مادر شوهر و خواهر شوهر

ارتباط با مادر شوهر و خواهر شوهر

پس از ازدواج ، ارتباط محترمانه توام با صمیمیت با افراد همجنس خودتان در خانواده شوهر یعنی مادرشوهر و خواهر شوهر ، به صورت ویژه تاثیری بیشتر و مهمتری از ارتباط شما با پدر و برادرهای شوهرتان دارد . از نظر روانشناختی مادر ، خواهر و کلیه زنانی که در بالا اشاره شد ، نوعی رقیب بالقوه برای شما محسوب می شوند که شما موفق شده اید ، توجه شوهرتان را از آنها به سمت خودتان سوق دهید . مادر ، خواهر یا ...

ادامه مطلب