09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ارتباط با همسر

ارتباط صمیمانه با همسر

ارتباط صمیمانه با همسر

در این مقاله بصورت مختصر و مفید به بیان راه کارهایی در جهت ارتباط موثرتر ، بهتر و صمیمانه تر با همسر می پردازیم . ...

ادامه مطلب
خانواده متعادل

خانواده متعادل

از آنجا که مطلوبترین و مناسب نرین نوع خانواده از دیدگاه های مختلف خانواده متعادل است به بحث در این زمینه می پردازیم . مفهوم تعادل و تعریف خانواده متعادل . تعادل از کلمه عدل ریشه گرفته است و عدل در لغت به چند معنی به کار گرفته می شود ؛ داد کردن و داد دادن . نهادن هر چیز سر جای خویش . حد متوسط میان افراط و تفریط . داد گری و انصاف . اندازه و حد اعتدال در هر چیز . خانواده متعادل ...

ادامه مطلب