09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ارضاء عاطفی

آیا مردان فقط به دنبال رابطه جنسی اند ؟

آیا مردان فقط به دنبال رابطه جنسی اند ؟

زنان عموما فکر می کنند که مردان فقط یک چیز را می خواهند ؛ رابطه جنسی . این که مردان نیاز به رابطه جنسی دارند یک حقیقت است ولی در واقع ، آنان به عشق و محبت نیز نیازدارند . حتی می توان گفت یک مرد به اندازه یک زن خواهان عشق و محبت است اما موضوع این است که قبل از آن که مرد بتواند دریچه قلبش را به سوی همسرش بگشاید و به او عشق بورزد ، به برانگیختگی جنسی نیاز دارد . همانطور که یک زن ابتدا به عشق و ...

ادامه مطلب