09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ازدواج تحمیلی

موانع ازدواج

موانع ازدواج

آنچه که همه به آن ایمان و اعتقاد داریم این است که ازدواج از بنیادی ترین ارکان یک جامعه به حساب می آید و توجه به آن موجب رشد جامعه می گردد . "وَ مِن آیاتِه اَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجاً لِـتـَسکنوا اِلیَها و جَعـَل بَـینَـکـُم مَودَّة وَ رَحمَـةً اِن فِی ذلِکَ لِآیات لِقومٍ یـَتـَفـَکَّرونَ " "یکی از آیات و نشانه های لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که ...

ادامه مطلب