09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ازدواج در تربت حیدریه

مراسم ازدواج در تربت حیدریه

مراسم ازدواج در تربت حیدریه

• خواستگاری : برای خواستگاری مادر و چند نفر از خانواده ی پسر جهت نظربينى به منزل دختر موردنظر خود مى‌روند . يکى از زنان که مسن‌تر از ديگران است براى حصول اطمینان از سلامت دهان و دندان دختر ، او را مى‌بوسد و با مهارت چارقد دختر را از سرش بر می دارد تا موهای او را هم خوب برانداز کند و بدین شکل سر تا پاى دختر را بخوبی بررسی مى‌کنند تا اطمينان حاصل کنند که هيچ‌گونه عيبى نداشته باشد . اگر ...

ادامه مطلب