09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ازدواج در درگز

مراسم ازدواج در درگز

مراسم ازدواج در درگز

• خواستگاری : مراسم خواستگاری مطابق رسوم دیگر شهرها و با حضور مادر داماد و تنی چند از زنانی که مقاربت فامیلی با داماد دارند برگزار شده و پس از موافقت والدین دختر و پسر مقدمات ازدواج فراهم می شود.مجالس عروسی در شهرستان درگز به اشکال خاصی و طبق سنن دیرینه ی مردم این منطقه صورت می گیرد.در مرکز شهرستان به علت تغییر بافت سنتی و روی آوردن مردم به زندگی شهری از سنت های معمول ازدواج کاسته شده ...

ادامه مطلب