09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ازدواج در قوچان

مراسم ازدواج در قوچان

مراسم ازدواج در قوچان

• خواستگاری : در قوچان رسم چنین است که پس هنگام رشد و جوانی اش نمیگوید که مرا داماد کنید و این به دلیل احترام است ولی پدر و مادر هم مراقب هستند و به فرزندان خود تکلیف داماد شدن می کنند . وقتی دختری را در خانواده ای در نظر گرفتند همراه چند نفر از بستگان نزدیک بدون اطلاع قبلی برای خواستگاری به خانه ی دختر می روند . پس از احوال پرسی و اظهار آشنایی تقاضا می کنند که دختر لیوان آبی بیاورد و این ...

ادامه مطلب