09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ازدواج نکن

ازدواج نِکُن

ازدواج نِکُن

ازدواج نِکُن اگه از مو مِشنِوی بی خودی ازدواج نِکُن *** خودِته اسیر یَک دُخترِ هاج و واج نِکُن شاداماد نِمایِشه ، مِخَن تو رِه خَرِت کُنَن *** فکر تختُ شِنِلُ چِکمهُ اسبُ تاج نِکُن با تویَم که هِی مِخی خودته به او را بِزِنی *** عُمرِ با اَرزِشِته ایساخ حَروم حراج نکن مَلوانِ زِبِلَم زَن مِخِه ، اما تو رِفیق *** اعتماد به قُدرتِ قُطّی اسفناج نِکُن او مِخِه بِگه که شوم شاعره و شلار بِدِه ...

ادامه مطلب