09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ازدواج کردن

محاسبه سن ازدواج

محاسبه سن ازدواج

محاسبه سن ازدواج جوانان از مقوله های مهمی است که در این مطلب بدان می پردازیم . یكی از بحث‌های داغی كه این روزها نقل بعضی از محافل شده و نسبت به آن اظهار نظرهای متفاوتی می شود ، محدوده سنی ازدواج جوانان است . این سن برای دخترها 16 تا 18 سال و برای پسرها 19 تا 21 سال ذكر می‌شود ، در حالی که از دیدگاه روان شناسان ، ازدواج کردن در سنین یاد شده قابل تامل است . برای بررسی این موضوع و نقد اینکه آیا ...

ادامه مطلب
ایَم از اِزدِواج کِردَنای اِمروزیا!

ایَم از اِزدِواج کِردَنای اِمروزیا!

دوران نامزَدی که تِموم مِرِه و عروس داماد مِرَن سَر خانه زندگیشا ، تا یَک چند وختی هَمه چی خوبِ . مادر زن جان یخچالُ فریزرُ کابینتا رِ پُرِ خِرتُ و پِرت مُکُنِه تا آقا داماد نِخِه بِرِه گوشتُ مرغُ ماهی بِخِره . یَک چند وخت که مِگذِرِهُ گوشتُ برنجُ رووغَنا همه تِموم مِرِه و زور میِه بالا آقا داماد ، شَصتِش خِبَردار مِرِه کِه نِه بابا زِندِگی خَرج دِرِه و یِواش یِواش نِق نِقا شروع مِرِه ...

ادامه مطلب