09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب استاد شجریان

به ایرانی بودن خود افتخار کنیم

به ایرانی بودن خود افتخار کنیم

به ایرانی بودنمان افتخار کنیم ... به مهربانی مردمانمان ، به سبک زندگی آنان افتخار کنیم ... همیشه فکر کردن به ایران ، به سرزمینی که در آن به دنیا آمده ام ، سرزمینی که هوایش را نفس کشیده ام تا کم کم رشد کردم و قد کشیدم ، سرزمینی که مهربانی را از مردمش و سخاوت را از طبیعتش یاد گرفته ام هیجان انگیز بوده و هست . هر وقت مسیر خانه تا سرکار را طی می کنم از پنجره اتوبوس به بیرون خیره می شوم و مردم را ...

ادامه مطلب