09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اشتباهاتتان را بپذیرید

۱۰۰ نکته برای زندگی بهتر …

۱۰۰ نکته برای زندگی بهتر …

صد نکنه برای اینکه زندگی بهتری داشته باشید ... اشتباهاتتان را بپذیرید . از اشتباهات اطرافیان و دوستانتان بگذرید و چشم پوشی کنید . برای خودتان سرگرمی جدیدی انتخاب کنید . منظم باشید و نظم خاص و مورد قبول خود را اجرا کنید . دوستان جدیدی پیدا کنید . کار جدیدی پیدا کنید . رژیم غذاییتان را تغییر دهید . احساساتتان را روی کاغذ پیاده کنید . به عبارت دیگر برای خودتان یک دفترچه‌ی خاطرات ...

ادامه مطلب