09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اشتباهات زناشویی

10 طرز فکر غلط درباره زندگی مشترک و راه حل درست آن

10 طرز فکر غلط درباره زندگی مشترک و راه حل درست آن

اشتباه اول : شریک زندگی خوب همیشه اول نیازهای همسرش را برآورده می کند . درست : اگر همیشه شما نیازهایتان را در آخر بگذارید ممکن است از اینکه همسرتان به نیازهای شما توجهی ندارد از او دلخور و رنجیده شوید که همین به زندگی مشترک صدمه می زند. اشتباه دوم : یک همسر خوب هرگز در مواقع ناراحتی عصبانیتش را بروز نمی کند . درست : شما باید یاد بگیرید در هنگام عصبانیت خود را کنترل کنید، هیچ دلیلی ...

ادامه مطلب