09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اشتباهات

درست شنیدن

درست شنیدن

بی صبر و حوصله بودن ، یکی از بزرگترین اشتباهات شنیداری ما زن ها است که در ارتباط با مردها مرتکب می شویم . من نیز گرفتار این عادت ناپسند بودم و به علت موقعیت شغلی که به عنوان یک درمانگر داشتم ، این عادت باعث وخیم تر شدن وضعیت روابط من می شد . مثلا همسرم تلاش می کرد تا در مورد مسئله ای که اسباب ناراحتی او را فراهم آوزده بود ، صحبت کند . وقتی در مورد آن مسئله بیش از چهار یا پنج جمله نگفته بود ، ...

ادامه مطلب