09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اشك

بخشی از نامه شکسپیر به همسرش

بخشی از نامه شکسپیر به همسرش

وقتی كه خاطرات گذشته در دل خاموشم بیدار می‌شوند ، بیاد آرزوهای در خاك رفته  آه سوزان از دل بر می‌شكم و غم‌های كهن روزگاران از كف رفته را در روح خود زنده می‌كنم . با دیدگان اشكبار یاد از عزیزانی می‌كنم كه دیری است اسیر شب جاودان مرگ شده اند . یاد از غم عشق های در خاك رفته و یاران فراموش شده می‌كنم . رنج‌های كهن ، دوباره در دلم بیدار می‌شوند . افسرده و ناامید ، بدبختی های گذشته را یكایك ...

ادامه مطلب