09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اعتقاد

چند رفتار اشتباه که همه را از شما دور می کند

چند رفتار اشتباه که همه را از شما دور می کند

همه ی انسان ها در زندگی خواه و یا ناخواه با رفتارهایی موجب ناراحتی دیگران می شوند . رفتار غلطی که شاید ندانسته موجب سردی روابط و تنها شدن فرد می شود . بعبارت دیگر همه ی ما در زندگی حداقل یک بار ، اگر بیش از این روی نداده باشد ، رفتارهایی از خود نشان داده ایم که دیگران را از ما دور کرده است . این ماهیت بشر است و هیچ کس نباید بابت این موضوع دچار شرمندگی شود . همین که بدانید یکی دو مورد از این ...

ادامه مطلب
نشانه های عدم بلوغ عاطفی

نشانه های عدم بلوغ عاطفی

آیا می دانید بلوغ عاطفی موجب پیشبرد اهداف و بهبود روابط تان در زندگی می شود ؟ بلوغ عاطفی در واقع به معنای رهبری عواطف است به جای اینکه اجازه دهیم عواطف ما را هدایت کنند و طبعا مشخصه هایی دارد . روان شناسان ، بلوغ عاطفی را توانایی افراد برای پذیرش اشخاص و مسائل به همان شکلی که هستند و بدون نیاز به تغییر تعریف می کنند . فکر ما هر آنچه به او بگوییم باور می کند . بنابراین اگر شما افکار نادرست و ...

ادامه مطلب