09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اعتماد و اطمینان

حجاب پوشش شادابی

حجاب پوشش شادابی

یک شب به مهمانی دوست فرزانه ای دعوت شده بودم . با توجه به نگرش وی نسبت به حیات و مسائل عالم وجود ، بسیار ساده و معمولی و بی آلایش به وی وارد شدم . زمانی که ایشان همسرش را به من معرفی کرد ، ضمن اینکه یکه ای خوردم ، به فراست(زیرکی) دریافتم که کاسه ای زیر نیم کاسه است . خانم ایشان بدون حجاب با دامن و بدون جوراب در حالی که دستش را بسویم دراز می کرد ، با نگاهی متحیرانه از وضعیت لباس هایم به من خوش ...

ادامه مطلب