09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اعتیاد

به احساسات و عواطف همسرتان توجه کنید

به احساسات و عواطف همسرتان توجه کنید

وقتی همسرتان را به لحاظ عاطفی تنها می گذارید ، دچار مشکلاتی می شوید ... بسیاری از ما انسان ها در زندگی خود به لحاظ عاطفی تشنه و گرسنه هستیم . سپس این کمبود را با اعتیاد به پرخوری و غذا ، مصرف نوشابه های الکلی ، اعتیاد به خرید کردن ، کار زیاد و ... جبران می کنیم . اما تنها چیزی که کم داریم عشق و محبت و توجه کافی است نه غذا و الکل و موادمخدر . اغلب ما پس از مدتی از ازدواج مان غافل می شویم و مانند ...

ادامه مطلب