09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب افراد سنتی

آشنایی با سنتی ها (تکنیک های شخصیت خوانی)

آشنایی با سنتی ها (تکنیک های شخصیت خوانی)

آشنایی با سنتی ها (چهار تیپ SJ ) : هر مشرب ، هسته هر تیپ را به وجود می آورد . به همین دلیل برای رسیدن به اهدافمان که همانا شناخت تیپ های مختلف شخصیتی است ، بسیار مفید است که با ویژگی ها و خصوصیات مشترک مشربی شروع کنیم . توصیه هایی درباره برقراری ارتباط : بعضی از سنتی ها فکری هستند ، بعضی از آنها احساسی ، گروهی برون گرا و جمع دیگری درون گرا می باشند . از آنجایی که هر چهار تیپ سنتی دارای ...

ادامه مطلب