09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب افسرده

خطاهای شناختی

خطاهای شناختی

در اینچا به بررسی فهرستی از خطاهای شناختی میپردازیم : ذهن خوانی : ذهن خوانی یعنی اعتماد به برداشت های خود درباره ی دیگران ، برداشت هایی بدون پشتوانه و شواهد کافی . ذهن خوانی خطایی است که برای پایان بخشیدن به حالت ابهام و نگرانی به کار می رود(فکر میکند من احمقم؟!) . پیشگویی : پیشگویی نیز روشی برای غلبه بر ابهام و اضطراب است . چون فرد می خواهد احساس کنترل بر اوضاع داشته باشد و اینکه اگر ...

ادامه مطلب