09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اندیشه رشد

اندیشه های سازنده هیچگاه نابود نخواهند شد

اندیشه های سازنده هیچگاه نابود نخواهند شد

همه ما مایل هستیم که سری در سرها داشته باشیم و بعبارت دیگر خودی نشان دهیم . شغل مناسب ، منزل شخصی ، اتومبیل خوب ، حساب پس انداز قابل توجه ، سطح دانش مطلوب و درخور ، همه و همه را آرزو می کنیم و هر کدام از ما نیز برای دستیابی به این خواسته ها ، راه های گوناگونی را همراه با تلاش و کوشش پیموده ایم و بسیاری از ما نیز در حین رسیدن به اهداف ، طرح ها ، روش ها ، عملکردها و دانش های نوینی را خلق کرده اند ...

ادامه مطلب