09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب انعطاف فکری

فقط مشکل خود را نبینید !!!

فقط مشکل خود را نبینید !!!

زندگی را برخی مقابله با مشکلات معنی می کنند . اگر این جمله پذیرفته شود ، بدون شک با آمادگی بیشتری به زندگی کردن خواهیم پرداخت . در جنوب خراسان به ویژه در بیرجند و حوالی آن می گویند که ؛ خداوند انسان را برای درد و غم آفریده است . مفهوم واقعی این ضرب المثل نوعی اندرز می باشد به کسانی که از گرفتاری های خود شکایت دارند . به این ترتیب به کلیه زنان و مردان هشدار داده می شود که فقط خودشان را نبینند ...

ادامه مطلب