09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب انواع تیپ های شخصیتی

آشنایی با آرمان گراها (تکنیک های شخصیت خوانی)

آشنایی با آرمان گراها (تکنیک های شخصیت خوانی)

آشنایی با آرمان گراها (چهار تیپNF) : کسانی که دارای مشرب آرمان گرایی هستند به منحصر بودن و بکر بودن توجه فراوان دارند و می خواهند معنای درونی تجارب زندگی خود را درک کنند . توصیه هایی درباره برقراری ارتباط : همچون ادراکی ها ، آرمان گراها شمی بودن را به حسی بودن ترجیح می دهند ، اما از آنجایی که آنها احساسی هستند با توجه به ارزشهای شخصی خود تصمیم گیری می کنند . بعضی درون گرا و جمعی ...

ادامه مطلب
آشنایی با تجربه کننده ها (تکنیک های شخصیت خوانی)

آشنایی با تجربه کننده ها (تکنیک های شخصیت خوانی)

آشنایی با تجربه کننده ها(چهار تیپSP) : برای هیجان ، تفریح و آزادی ، واکنش به انواع ماجراهای زندگی و فرصت تجربه کردن احساس های فیزیکی فعالیتای مطلوب خود ارزش قایل هستند . توصیه های درباره برقراری ارتباط : بعضی از تجربه کننده ها مانند سنتی ها فکری هستند ، بعضی احساسی ، بعضی برون گرا و جمعی هم درون گرا هستند . راهنمایی های عمومی برای برقراری ارتباط با تجربه کننده ها : ...

ادامه مطلب